Vẫn Nhớ Một Người

Nge ra cảm thấy nao nao

Ở đâu cũng vậy ai nào khác ai

Tàu đi vạn dặm đường dài

Dầu sao bến đợi ai nào có quên

Dù rằng vất vả bao phen

Không bằng ngày ấy ở bên núi đồi

Vì tầu cần thiết ra khơi

Mà ta thiết kế không ngơi ngày nào

Những đêm đói rét cồn cào

Sắn khoai đỡ tạm lại vào làm thêm

Trải qua ngần ấy ngày đêm

Bao nhiêu kiến thức đã đem cho tàu

Ở nơi biển cả sông sâu

Tàu đi mang cả những câu đợi chờ

Ngày nay cùng những áng thơ

Tàu đi vẫn tiếp trăng mờ dõi theo.
0 Responses